ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Tuesday, February 14, 2012

Virus အႏၲရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္

                                                              
ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းကုိ Virus ေတြ၀င္ေရာက္ရာ၌ Virus အစစ္တင္မဟုတ္ပဲ Fake Virus ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ Virus အတုမ်ားလည္း၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို Virus အတုမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာအ တြင္း၀င္ေရာက္ၿပီဆိုပါက ကြန္ပ်ဴတာ System ကိုဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေသာ္လည္း Virus ၀င္ ေရာက္ေနေၾကာင္း Message မ်ားေပးပို႔ၿပီး အဆိုပါ Virus ကိုရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ Software အသံုးျပဳခအ တြက္ ပိုက္ဆံမ်ားေတာင္းယူတတ္ပါသည္။ အဆိုပါ Software မ်ားမွာလည္း တရား၀င္ Software မ်ား မဟုတ္ပဲ Hackaer မ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ Software မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ Software မ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳသူမ်ားကိုလွည့္စားၿပီး Download ခ်ခိုင္းေစပါသည္။ ထို Software မ်ားကို Install ျပဳလုပ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကို Scan ျပဳလုပ္သည့္အခါ Virus မ်ားစြာရွိေန ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး အဆိုပါ Virus ကိုရွင္းလင္းလိုပါက Software ကို Full Version အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ Register လုပ္ခိုင္းၿပီး ပိုက္ဆံကိုေတာင္းယူတတ္သည္မွာ Fake Virus မ်ား၏သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Software မ်ားကေတာ့ Hacker မ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္
တရားမ၀င္ Software အခ်ိဳ႕ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ Software မ်ားကို Install မျပဳလုပ္ရန္ သတိထားသည့္ပါသည္။
 • XP Antispyware
 • XP Antispyware 2011
 • XP Anti-Virus
 • XP Anti-Virus 2011
 • XP Total Security
 • XP Total Security 2011
 • XP Security
 • XP Security 2011
 • XP Internet Security
 • XP Internet Security 2011
 • XP Antimalware
 • XP Antimalware 2011
 • XP Guard
 • XP Home Security 2011
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Antivirus သို႔မဟုတ္ Internet Security Software တစ္ခုခုကို Instal ျပဳလုပ္ ထားသင့္ပါသည္။ သတိျပဳရန္မွာ Antivirus သို႔မဟုတ္ Internet Security Software ကိုတစ္ခုထက္ ပို၍ Install မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ တစ္ခုထက္ပို၍ Install ျပဳလုပ္အသံုးျပဳပါက ကြန္ပ်ဴတာ System ကို ထိ ခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ Antivirus ထက္ Internet Security ကိုအသံုးျပဳျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ Kaspersky Antivirus ထက္ Kaspersky Internet Security ကပို၍ ေကာင္းမြန္သည္ ဟုေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ Software ကိုအသံုးျပဳမည္ဆိုသည္ကို မိမိတို႔အဆင္ေျပသည္ ႏွင့္ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳရပါမည္။ Internet အခက္အခဲေၾကာင့္ Antivirus သို႔မဟုတ္ Internet Security Software မ်ား Update မျဖစ္ေသာ္လည္း ထို Software မ်ားကိုဆက္လက္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ Update မျဖစ္၍ Virus အသစ္မ်ားကိုမကာကြယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ Database အတြင္းရွိမွတ္သား ထားသည့္ Virus မ်ားကိုမူကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ Antivirus သို႔မဟုတ္ Internet Security Software မ်ားကိုတစ္ခုထက္ပို၍ မသံုးစဲြသင့္ေသာ္လည္း အျခား Malware၊ Spyware၊ USB Protect Software မ်ားႏွင့္မူ တဲြစပ္၍အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Virus ၀င္ေရာက္ကူးစက္မႈအ မ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ Internet အသံုးျပဳမႈႏွင့္ Flash Drive မ်ားအသံုးျပဳမႈကို သတိႏွင့္ကာကြယ္ရန္လို အပ္ပါသည္။ Internet အသံုးျပဳရာတြင္ မိမိေသခ်ာမသိရွိသည့္ Website မ်ားသို႔၀င္ေရာက္ရာတြင္ အဆိုပါ Website မ်ားမွ Link မ်ားကို Click ျခင္းမျပဳမီ ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈသင့္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားကို စဲြေဆာင္ထားသည့္ Link မ်ားသည္ Virus ကူးစက္ရန္အတြက္ အလြယ္ကူဆံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။ USB မ်ားမွ Virus ကူးစက္ျခင္းကို ကာကြယ္ ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Auto run ကိုပိတ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ Auto run ကိုပိတ္ထားရန္အ တြက္ Run တြင္ regedit ကို႐ိုက္၍ Registry Editor သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ Registry Editor သို႔ ေရာက္ရွိပါက HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Cdrom သို႔ အဆင့္ဆင့္၀င္ေရာက္ကာ Cdrom က ိုClick ၍ ညာဘက္ရွိ AutoRun ကို Right Click ႏိွပ္၍ Modify သို႔ ၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Value Data တြင္ 1 အစား 0 ဟုေျပာင္းလဲေပး၍ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ေပးကာ AutoRun ကို ပိတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေနာက္ Group Policy အတြင္းရွိ Autorun ကိုပိတ္ရပါမည္။ Run တြင္ gpedit.msc ဟုရိုက္၍ Group Policy သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Computer Configuration\ Administrative Templates\ All Setings ကို Click ၍ ညာဘက္ရွိ Turn off Autoplay ကို Right Click မွတစ္ဆင့္ Editor သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။


ထို႔ေနာက္ Turnoff Auto Play Box တြင္ Disable ကိုေ႐ြးခ်ယ္ေပး၍ OK ေပးရပါမည္။ ထို႔အတူပင္ User Configuration\ Administrative Templates\ All Setings ကို Click ၍ ညာဘက္ရွိ Turn off Autoplay ကို Right Click မွတစ္ဆင့္ Editor သို႔၀င္ေရာက္ကာ အထက္ပါအတိုင္း Auto run ကို Disable ေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ကြန္ပ်ဴတာ Auto run ကို ပိတ္ထားရျခင္းမွာ Flash Drive မ်ား ကြန္ပ်ဴတာတြင္ တပ္ဆင္ရာ၌ Virus မ်ားအလိုအေလ်ာက္ကူးစက္ျခင္းကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါ သည္။ Virus အမ်ားစုသည္ ကြန္ပ်ဴတာ System ၏ Autoplay Function ကိုအသံုးခ်ကာ ကူးစက္ပ်ံ႕ ပႊားေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ Flash Drive မ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳရာတြင္လည္း Flash Drive မ်ား အတြင္းသို႔ Click ႏွိပ္၍တိုက္႐ိုက္၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ိဳးထက္ My Computer ကိုဖြင့္ၿပီး View Menu တြင္ Explore ကို Folder ဟု ေ႐ြးခ်ယ္ေပးမည္ဆိုပါက TreeView Panel ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ TreeView Panel မွတစ္ဆင့္ Single Click  ျဖင့္တစ္ဆင့္ျခင္း  ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ Flash Drive အတြင္းရွိ Virus မ်ားကို Click မိျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ျခင္းကိုကာကြယ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ မိမိတို႔၏ Memory Stick ထဲတြင္ autorun.inf ဖိုင္တစ္ခုႀကိဳတင္ေဆာက္ထားၿပီး အဆိုပါ autorun.inf ဖိုင္ကို Read Only ေပးထားမည္ဆိုပါက ဗိုင္းရပ္စ္ရွိသည့္ စက္၌တပ္ဆင္အသံုးျပဳရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမွဗိုင္းရပ္စ္သည္ Memory Stick သို႔ ကူးစက္သြားေသာ္လည္း autorun.inf ဖိုင္ရွိၿပီးသားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါ Memory Stick ကို အျခား ကြန္ပ်ဴတာတြင္တပ္ၿပီး အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ဗိုင္းရပ္စ္သည္ကူးစက္ပ်ံ႕ပႊားမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္  Memory Stick မ်ားျဖင့္ Virus မ်ားကူးစက္ျခင္းကို အတန္အသင့္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Memory Stick အတြင္း Autorun.inf ျပဳလုပ္ထားရန္အတြင္ notepad ကိုဖြင့္၍မည္သို႔မွ်ေရးသားျခင္းမျပဳပဲ Stick ထဲမွာ autorun.inf အမည္ေပး၍သိမ္းဆည္းရပါမည္။ ထိုဖိုင္ေပၚတြင္ right click ႏွိပ္ကာ properties သို႔၀င္ေရာက္၍ Read-Only ကိုေ႐ြးခ်ယ္ကာ Autorun.inf ဖိုင္ကိုတည္ေဆာက္ထားႏိိုင္ပါသည္။
          ထိုသို႔ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ USB Disk Security ကဲ့သို႔ Software မ်ားကို အသံုးျပဳ သင့္ပါသည္။ Antivires Software မ်ားႏွင့္တဲြဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး USB Drive မ်ားမွ Virus မ်ားကို အဓိကထား ကာကြယ္ေပးပါသည္။ USB Disk Security Software ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Link တြင္ Download ခ်ႏိုင္ၿပီး Full Version အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Serial Key ပါရွိပါသည္။ ပထမဦးစြာ Software ကို Install ျပဳလုပ္ေပးရပါ မည္။ ထို႔ေနာက္ Full Version အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ Serial Key ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။ Information မွ License Status ရွိ Register ကို Click ၍ Name တြင္ ႏွစ္သက္ရာအမည္ကိုထည့္သြင္းကာ Serial Key တြင္ Notepad အတြင္းရွိ Serial Key ကိုထည့္သြင္း၍ OK ေပးၿပီးေနာက္ Full Version အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါ သည္။ အသံုးျပဳရန္မွာ USB Flash Drive ကိုကြန္ပ်ဴတာတြင္တပ္ဆင္လိုက္သည္ႏွင့္ အဆိုပါ USB Drive အတြင္းရွိ Virus မ်ားကို စစ္ေဆး၍ရွင္းလင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


Download ခ်ရန္

ထိုသို႔ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ၀င္ေရာက္ကူးစက္ေနသည့္ Malware၊ Spyware၊ Ttojan အစရွိသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းရန္အတြက္ Antivirus Software မ်ားႏွင့္တဲြစပ္၍အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Malware Cleaner Software မ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴ တာအတြင္းရွိ Malware၊ Spyware၊ Ttojan အစရွိသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းရန္အတြက္ Malwarebytes Anti Malware ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Full Versin အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Serial Key ပါရွိပါသည္။ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ Link တြင္ Download ခ်ရန္ Install ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ Install ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ Serial Key ထည့္ သြင္းရန္အတြက္ Register ကို Click ရပါမည္။


ထို႔ေနာက္ ID ႏွင့္ Keys မ်ားကိုထည့္သြင္း၍ Register ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ Full Version အျဖစ္အသံုးျပဳ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။Register ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ကြန္ပ်ဴတာကို Scan ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ Scanner တြင္ Perform Quick၊ Perform Full Scan စသည္ျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းပ်ံ႕ႏွ႔ံေနသည့္ Malware၊ Trojan၊ Spyware အစရွိသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းႏိုင္ပါသည္။ Protection တြင္ ကြန္ပ်ဴတာစတင္ဖြင့္ သည္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ Update ျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။


Download ခ်ရန္

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ Virus မွာခဲြျခားမရႏိုင္ေပ။ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳရာတြင္ Virus ကင္းစင္စြာျဖင့္အသံုးျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ အထက္ပါကာကြယ္မႈမ်ားအျပင္ သံုးစဲြသူကိုယ္တိုင္က သတိႏွင့္သံုးစဲြရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာကို Virus ကင္းစင္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး Virus အႏၱရာယ္မွကင္းေ၀းပါေစခင္ဗ်ာ။ အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ။

0 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More