ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Saturday, February 18, 2012

2013-14တြင္ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းလစာတိုးျမွင့္ေပးရန္တင္ျပ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတြင္ ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လစာစရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကို လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အစတြင္ မျဖစ္မေန တိုးျမႇင့္ေပးေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္- ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေပးပုိ႔သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာပါ၀င္တဲ့ “ႏုိင္ငံသားမ်ား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လစာႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကို လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အစတြင္ မျဖစ္မေန တိုးျမႇင့္ေပးေရး” အဆိုမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ စဥ္းစားေနတဲ့ကိစၥ ျဖစ္သလို ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တဲ့ ကိစၥျဖစ္လုိ႔ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ အခန္းက႑ရဲ႕ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာ၊ လုပ္ခတုိးျမႇင့္မႈဟာ ပုဂၢလိကက႑မွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္တာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑မွာရွိတဲ့ လုပ္ခ၊ လစာ အေျခအေနအျပင္ ျပည္သူလူထုတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြဟာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိရန္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းလစာမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္ခင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုထားတဲ့ ေ၀းလံေခါင္သီေဒသမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳေနၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ေဒသစရိတ္ႏႈန္းထားေတြကို ဦးစြာ တုိးျမႇင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းလစာ တိုးေပးေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ အေကာင္းဆံုး အေနအထားကို ေရာက္ရွိေစဖုိ႔ အဓိကလုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္မွာ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကို စံနမူနာထားၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမွ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာတိုးျမႇင့္ေရး အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လုပ္ခ၊ လစာႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္တေလာေဆာင္ရြက္မႈကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ပိုမိုကုန္က်လာမယ့္ လစာႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္ေတြ မ်ားျပားလာမွာျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္မွာ အခက္အခဲ ေတြ႕လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕လစာ၊ လုပ္ခမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ဖု႔ိ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာ၊ လုပ္ခမ်ား တုိးျမႇင့္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္သီေဒသမ်ားမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ငဲ့ညႇာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ေဒသစရိတ္ႏႈန္းထားမ်ားကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္တုိးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

0 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More