ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Friday, April 19, 2013

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရမွတရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား၁၃၅-မ်ဳိ း (မွတ္ခ်က္- ရိုကိန္ညာ ကုလား ဟူသည္လံုးဝမပါ)
တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာ တိုင္းရင္းသား (၁၃၅)မ်ိဳး
ျမန္မာျပည္တြင္ ဘိုး/ဘြား စဥ္ဆက္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာ
တိုင္းရင္းသား(၁၃၅)မ်ိဳးစာရင္း ဗဟုသုတရရွိေစရန္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ကခ်င္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၁) ကခ်င္ Kachin
(၂) တရုမ္းTaron
(၃) ဒေလာင္ Dalaung
(၄) ဂ်ိန္းေဖာ Jinghpaw
(၅) ေဂၚရီ Guari
(၆) ခခူ Hkahku
(၇) ဒူးလန္း Duleng
(၈) မရူ (ေလာ္ေ၀ၚ) Maru (Lawgore)
(9) ရ၀မ္ Rawang
(၁၀) လရွီ (လခ်ိတ္) Lashi (La Chit)
(၁၁) အဇီး Atsi
(၁၂) လီဆူး Lisu

ကယားတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၁၃) ကယား Kayah
(၁၄) ဇယိမ္း Zayein
(၁၅) ကယန္း (ပေဒါင္) Ka-Yun (Padaung)
(၁၆) ကဲ့ခို Gheko
(၁၇) ေဂဘား Kebar
(၁၈) ဘရဲ႕ (ကေယာ) Bre (Ka-Yaw)
(၁၉) မႏုမေနာ Manu Manaw
(၂၀) ယင္းတလဲ Yin Talai
(၂၁) ယင္းေဘာ္ Yin Baw

ကရင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၁ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၂၂) ကရင္ Kayin
(၂၃)ကရင္ျဖဴ Kayinpyu
(၂၄) ပေလကီး Pa-Le-Chi
(၂၅) မြန္ကရင္ (စာျဖဴ) Mon Kayin (Sarpyu)
(၂၆) စေကာ Sgaw
(၂၇) တာေလွပြား Ta-Lay-Pwa
(၂၈) ပကူး Paku
(၂၉) ဘြဲ Bwe
(၃၀) ေမာ္ေနပြား Monnepwa
(၃၁) မိုးပြား Monpwa
(၃၂) ႐ွဴး (ပိုး) Shu (Pwo)

ခ်င္းတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၅၃ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၃၃) ခ်င္း (ဇိုမီး) Chin (Zomi)
(၃၄) ေမ့ေထး (ကသည္း) Meithei (Kathe)
(၃၅) ဆလိုင္း Saline
(၃၆) ကလင္ေကာ (လူေရွ) Ka-Lin-Kaw (Lushay)
(၃၇) ခမီ Khami
(၃၈) အ၀ခမီ Awa Khami
(၃၉) ေခါႏိုး Khawno
(၄၀) ေခါင္စို Kaungso
(၄၁) ေခါင္စိုင္ခ်င္း Kaung Saing Chin
(၄၂) ခြာဆင္းမ္ Kwelshin
(၄၃) ခြန္လီ (ဆင္) Kwangli (Sim)
(၄၄) ဂန္တဲ့ (လင္တဲ) Gunte (Lyente)
(၄၅) ေဂြးတဲ Gwete
(၄၆) ငြန္း Ngorn
(၄၇) ဆီစာန္ Zizan
(၄၈) ဆင္တန္ Sentang
(၄၉) ဆိုင္းဇန္ Saing Zan
(၅၀) ဇာေဟာင္ Za-How
(၅၁) ဇိုတံုး Zotung
(၅၂) ဇိုေဖ Zo-Pe
(၅၃) ဇို Zo
(၅၄) ဇန္ညွပ္ Zahnyet (Zanniet)
(၅၅) တေပါင္Tapong
(၅၆) တီးတိန္ Tiddim (Hai-Dim)
(၅၇) ေတဇန္ Tay-Zan
(၅၈) တိုင္ခ်ြန္း Taishon
(၅၉) သဒို Thado
(၆၀) ေတာရ္ Torr
(၆၁) ဒမ္ Dim
(၆၂) ဒိုင္ (ယင္ဒူး) Dai (Yindu)
(၆၃) နာဂ Naga
(၆၄) Tanghkul
(၆၅) Malin
(၆၆) Panun
(၆၇) Magun
(၆၈) Matu
(၆၉) Miram (Mara)
(၇၀) Mi-er
(၇၁) Mgan
(၇၂) လူရွိုင္း (လူေရွ) Lushei (Lushay)
(၇၃) Laymyo
(၇၄) Lyente
(၇၅) ေလာက္တူ Lawhtu
(၇၆) လိုင္ Lai
(၇၇) လိုင္ဇို Laizao
(၇၈) ၀ါကင္းမ္ Wakim (Mro)
(၇၉) Haulngo
(၈၀) အနူး Anu
(၈၁) အနန္ Anun
(၈၂) Oo-Pu
(၈၃) လင္းဘု Lhinbu
(၈၄) အရွိုAsho (Plain)
(၈၅) Rongtu

ဗမာတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၈၆) ဗမာ Bamar
(၈၇) ထား၀ယ္ Dawei
(၈၈) ၿမိတ္ Beik
(၈၉) ေယာ Yaw
(၉၀) ယဗိန္း Yabein
(၉၁) ကဒူး Kadu
(၉၂) ကနန္း Ganan
(၉၃) ဆလံု Salon
(၉၄) ဖြန္ Hpon

မြန္္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၉၅) မြန္ Mon

ရခိုင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၇ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၉၆) ရခိုင္ Rakhine
(၉၇) ကမန္လူမ်ိဳး Kamein
(၉၈) ခမီြး Kwe Myi
(၉၉) ဒိုင္းနက္ Daingnet
(၁၀၀) မရမာႀကီး Maramagyi
(၁၀၁) ၿမိဳ Mro
(၁၀၂) သက္ Thet

ရွမ္းတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၃၃ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၁၀၃) ရွမ္း Shan
(၁၀၄) ယြန္း (ေလာ) Yun (Lao)
(၁၀၅) ကြီ Kwi
(၁၀၆) ဖ်င္ Pyin
(၁၀၇) ေယာင္ Yao
(၁၀၈) ဓေနာ Danaw
(၁၀၉) ပေလး Pale
(၁၁၀) အင္ Eng
(၁၁၁) စံု Son
(၁၁၂) ခမူ Khamu
(၁၁၃) ေကာ္ (အခါ အီေကာ) Kaw (Akha-E-Kaw)
(၁၁၄) ကိုးကန္႔ Kokant
(၁၁၅) ခႏၲီးရွမ္း Khamti Shan
(၁၁၆) ဂံုရွမ္း Hkun
(၁၁၇) ေတာင္ရိုး Taungyo
(၁၁၈) ဓနု Danu
(၁၁၉) ပေလာင္ Palaung
(၁၂၀) ေျမာင္ဇီး Man Zi
(၁၂၁) ယင္းက်ား Yin Kya
(၁၂၂) ယင္းနက္ Yin Net
(၁၂၃) ရွမ္းကေလး Shan Gale
(၁၂၄) ရွမ္းႀကီး Shan Gyi
(၁၂၅) လားဟူ Lahu
(၁၂၆) အင္းသား Intha
(၁၂၇) အိုက္ဆြယ္ Eik-swair
(၁၂၈) ပအို၀္း Pa-O
(၁၂၉) တိုင္းလြယ္ Tai-Loi
(၁၃၀) တိုင္းလ်မ္ Tai-Lem
(၁၃၁) တိုင္းလံု Tai-Lon
(၁၃၂) တိုင္းေလ့ Tai-Lay
(၁၃၃) မိုင္းသာ Maingtha
(၁၃၄) ေမာရွမ္း Maw Shan
(၁၃၅) ၀ Wa

ကိုးကားခ်က္

စစ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ႏွင့္ သုေတသနရံုးမွ ဗိုလ္မွဴးဝင္းေမာင္ေမာင္ (ဒုတိယဦးစီးမွဴး) ျပဳစုတင္ျပထားသည့္

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးစာရင္းကို ရွာေဖြ ဗဟုသုတေဝမွ်လိုက္ပါတယ္...

မသိေသးတဲ ့လူမ်ားအတြက္ပါ...
Myanmar Defense League - MDL

1 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

htunhtun(gitameit) said...

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားသိေန လက္ခံေနၾကတာကေတာ့ ဂ်ိန္းေဖာ၊လခ်ိတ္၊ေလာ္ေဝၚ၊ဇိုက္ဝါး(အဇီး)၊ ရဝမ္နဲ႕ လီဆူ ..အဲဒီလူမ်ိဳးစု ၆ ခုကိုေပါင္းၿပီး ကခ်င္လို႕ေခၚတာလို႕ေျပာၾကပါတယ္။ ကခ်င္ ဆိုတာ သီးျခားလူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးလို႕ေျပာေနၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ အခုေဖာ္ျပခ်က္ကိုလက္ခံၾကရဲ႕လား..သိၾကရဲ႕လားဗ်။

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More